STAFF CREDIT

Dir:TAKESHI HANZAWA
Jewelry Designer:MAIKO TAKEDA
Fashion Dir:KYOKO FUSHIMI
T:ARI(BE NATURAL)
P:SATORU SHIZUME
VE:WATARU ABE
Lighting Dir:YASUYUKI SUZUKI
LED Programmer:SEICHI
SAITO(RHIZOMATIKS)・SATOSHI HORII・KENICHI KABEYA
ArtDepartment:MAMORU FURUMOTO(TRY TRY)・MASAYA WATANABE・TOSHIYUKI SAKURA・YUKO TAKEDA・AKIHIKO MATSUMOTO
HM:MASAYOSHI OKUDAIRA(CUBE)
ED:YUSUKE TANAKA(CAVIAR)
Compositar:RYOTA ABE
TC:YOSHIRO KAMEI(SONY PCL)