STAFF CREDIT

Director:Hiroshi Manaka
Camera:Hiroshi Manaka/Ikuo Yamamoto
Editing:Ikuo Yamamoto
Music:Go Suenaga
Drums:DEATHANOVA
ST:Atsushi Kimura
Hair:Go Utsugi(SIGNO)
Make:Michiko Funabiki
Model:Daisuke/Chiharu(Satoru Japan)